W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
  • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
  • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
  • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont